Statut Fundacji „Twarze Depresji”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1   

1.      Fundacja „Twarze Depresji” zwana w dalszej treści statutu Fundacją, działa na podstawie;

1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

2) ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) niniejszego Statutu.

2.      Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2   

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 3   

1.      Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja „Twarze Depresji”.

2.      Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

3.      Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4   

1.      Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jak również zagranica.

§ 5   

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 6   

1.      Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do federacji (m.in. związków, stowarzyszeń).

§ 7   

Fundacja może przyznawać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, które przyczyniły się do realizacji celów Fundacji.

§ 8   

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

ROZDZIAŁ II

Cele działania Fundacji i sposoby realizacji jej celów

§ 9   

Cele Fundacji:

1)      edukacja społeczeństwa i przełamywanie stereotypów na temat chorób psychicznych, w szczególności depresji;

2)      promocja i ochrona zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego;

3)      umożliwianie i ułatwianie dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej rekomendowanej przez Fundację kierowanej do osób dorosłych i dzieci;

4)      zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych chorobami psychicznymi, w szczególności depresją;

5)      podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób dotkniętych chorobami psychicznymi, w szczególności depresją;

6)      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)      działalność na rzecz dzieci i młodzieży;

8)      działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9)      działalność na rzecz praw kobiet;

10)   promocja i organizacja wolontariatu;

11)   upowszechnianie i ochrona praw dziecka oraz praw kobiet;

12)   inspirowanie postaw obywatelskich i prospołecznych;

13)   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

14)   promowanie świadomości związanej z ekologią.

§ 10     

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)      kampanie społeczne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim lub ponadnarodowym;

2)      edukację społeczną m.in. podczas warsztatów, konferencji, debat, paneli dyskusyjnych, spotkań z artystami, naukowcami, przedstawicielami władz i organizacji pozarządowych;

3)      druk i rozpowszechnianie ulotek, plakatów i materiałów informacyjnych;

4)      wydawanie, druk i rozpowszechnianie książek;

5)      publikowanie artykułów na temat chorób psychicznych w Internecie, m.in. na stronie Fundacji;

6)      niesienie pomocy psychologicznej i wparcie w sytuacjach kryzysowych;

7)      ułatwianie dostępu do pomocy medycznej, pedagogicznej i prawnej;

8)      realizację innowacyjnych projektów związanych z aktywizacją zawodową osób dotkniętych chorobami psychicznymi oraz rozwijaniem ich zainteresowań;

9)      pomoc materialną osobom dotkniętym chorobami psychicznymi oraz ich rodzinom w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji.;

10)   ułatwianie współpracy osób dotkniętych chorobami psychicznymi z różnymi podmiotami - zarówno sektora publicznego, jak i pozarządowego;

11)   podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących z osobami dotkniętymi chorobami psychicznymi;

12)   realizowanie i wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych;

13)   dążenie do rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na rzecz osób dotkniętych chorobami psychicznymi;

14)   włączanie się w międzynarodowe inicjatywy dotyczące problematyki związanej ze zdrowiem psychicznym oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego;

inicjowanie i prowadzenie badań w przedmiocie związanym z działalnością Fundacji.

§ 11     

Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 12     

1.      Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub oddane na rzecz Fundacji w czasie jej działania.

2.      Dochodami Fundacji są:

1)      darowizny, spadki, zapisy, subwencje, granty i inne nieodpłatne przysporzenia;

2)      odsetki bankowe, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

3)      dochody ze zbiórek publicznych;

4)      dochody z praw majątkowych;

5)      środki pozyskane z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3.      Fundacja nie może:

1)      udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji i pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2)      przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)      wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

4)      dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13     

1.      Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV

Organ Fundacji

§ 14     

1.      Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2.      Uchwały organu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów w Zarządzie decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 15     

1.       Zarząd Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków.

2.      Powołanie Członka Zarządu Fundacji następuje na czas nieoznaczony przez Zarząd. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator, który może wejść w skład Zarządu.

1.      Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa oraz Wiceprezesa większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

3.      Prezes oraz wiceprezes powołują członków Zarządu.

4.      Zarząd obraduje na posiedzeniach, zwoływanych na wniosek Prezesa Zarządu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5.      Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą być wynagradzani.

1)     Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku: złożenia rezygnacji; śmierci; sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych; odwołania przez Zarząd.

6.      Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1)     kierowanie działalnością Fundacji;

2)     realizowanie celów statutowych Fundacji;

3)     zarządzanie majątkiem Fundacji;

4)     reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

5)     sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;

6)     prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji i osób współpracujących z Fundacją;

7)     powoływanie zespołów doradczych (stałych lub na czas określony) w związku z realizacją poszczególnych programów;

8)     uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

9)     przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów;

10) tworzenie i likwidacja oddziałów, filii lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji;

7.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§ 16     

Fundator może być członkiem organów Fundacji.

Rozdział V

Gospodarka finansowa Fundacji

§ 17     

1.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 18     

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 19     

2.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

3.      Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

4.      Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele statutowe innej organizacji o podobnych celach działania.

§ 20     

O zmianie statutu decyduje Zarząd uchwałą podjętą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 21     

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.